Denní stacionář Pohodička

 

POSLÁNÍ

Posláním je pomoci uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením v celém ORP Rokycany, a to i s největším stupněm závislosti na péči. Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační.

CÍL PROJEKTU

- minimalizovat sociální vyloučení z důvodu zdravotního postižení

- zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost a pokud možno i dále rozvíjet

 

OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME SLUŽBU

OCH Rokycany poskytuje tuto službu zpravidla osobám s mentálním a kombinovaným postižením starší 16 let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu

KAPACITA - 6 osob v jeden okamžik

PROVOZ    - pracovní dny 8 - 16 hod

 

SLUŽBA ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy /možno SV, O, SV/

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační terapie /výtvarné a hudební aktivity, využití tkalcovské a keramické dílny, PC učebny/

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím /vycházky, výlety, návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí/

f) sociálně terapeutická činnost /rozvoj schopností klienta/

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

PRACOVNÍCI DODRŽUJÍ TYTO ZÁSADY

- partnerský respekt a úcta

- péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta

- pravidelné zajišťování potřeb tělesných, duševních i duchovních

- individuální přístup k uživatelům - princip klíčových pracovníků

- tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb

- respektování názoru a soukromí

- vytváření bezpečného prostředí, spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami OCH Rokycany

 

Pobyt v denním stacionáři je hrazen dle zákona č. 108/2006 Sb., § 75.

Ceny jsou uvedeny v Aktuálním ceníku platném od 1. 1. 2018