DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŃ

Oblastní charita Rokycany

Sídlo organizace: kontaktní adresa: tel.371 726 129 č.ú. 842500319/0800

nám. Josefa Urbana 52, Kozlerova 791 ochrokycany@seznam.cz IČ 483 80 199

337 01 Rokycany 337 01 Rokycany www.charitarokycany.cz

kontaktní adresa: Kozlerova 791/II, 337 01 Rokycany, tel.:776760331

 

Domov pro seniory sv. Pavla

Pobytová služba.

Adresa Domova pro seniory sv. Pavla: Kozlerova 791/II, 337 01 Rokycany, tel.: 371 594 641

Vedoucí Domova pro seniory sv. Pavla: Mgr. Jana Kovářová, tel.: 731 646 981

Poslání Domova pro seniory sv. Pavla

Posláním Domova pro seniory sv. Pavla v Rokycanech je poskytování  sociálních a ošetřovatelských služeb, podporování soběstačnosti seniorů a umožnění prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života ve stáří těm seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánovaná individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu života. Je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jeho schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.

Služba rozvíjí sociální kontakty – podporuje přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti. Rodina uživatele je pro pracovníky důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění péče. Péče v Domově pro seniory sv. Pavla  je poskytována kvalifikovaným personálem, je kvalitní a bezpečná.

Cíl domova pro seniory sv. Pavla

Cílem poskytované služby je spokojený uživatel, který úspěšně rozvíjí svůj osobní cíl, a tím prožívá plnohodnotný život ve stáří

Strategické cíle

 1. Být moderním zařízením s vyšší podporou odborné ošetřovatelské praxe
 2. Mít spokojené uživatele
 3. Podpora zaměstnanců a zlepšení firemní kultury v organizaci

Dlouhodobé cíle

 • Zkvalitnit systém individuálního plánování služeb pro klienty - programu Cygnus - v průběhu  roku 2014
 • Realizace obnovy televizního koutku ve společenské místnosti do roku 2014
 • Zavedení televizních antén do všech pokojů do konce roku 2014
 • Obnova nábytku ve společenské místnosti do roku 2014
 • Vytvoření útulného posezení na terase do roku 2014
 • Obnovení kuchyňské linky do roku 2014
 • Vytvoření ZOO koutku do roku 2014
 • Obnova sprchového koutu do roku 2015
 • Obnova nábytku v pokojích č. 1 a 2 do roku 2015
 • Obnova nábytku v pokojích č. 3 a 4 do roku 2016
 • Zahradnické úpravy před vchodem do zařízení do roku 2016
 • Realizace zavedení signalizačního zařízení pro klienty do konce roku 2017
 • Obnova nábytku v pokojích č. 5 a 6 do roku 2017
 • Dovybavení veškerých prostor Domova pro seniory  do roku 2018
 • Zabezpečit kvalitní semináře a školení pro zaměstnance - zvyšování kvalifikace a odbornosti
 • Podpora dobrovolnictví
 • Zajištění sponzorství


Cílová skupina uživatelů Domova pro seniory sv. Pavla

Domov pro seniory sv. Pavla  poskytuje pobytové  služby seniorům od 65 let,  kteří pro  změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání a rasu.

Domov pro seniory sv. Pavla  poskytuje služby  výjimečně občanům  v předseniorském věku od 40 let, kteří pro  změny zdravotně-sociální situace potřebují péči sociálního zařízení, která nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí a to bez ohledu na jejich náboženské vyznání a rasu.


Zásadní principy poskytované péče

A - Dodržování práv uživatelů a zachování lidské důstojnosti

Jednáme s klienty tak, aby jejich lidská důstojnost nebyla při poskytování sociální služby narušena nebo ohrožena.

B - Respektování volby uživatelů

 • Respekt k názorům klientů – pracovníci klienta oslovují s nabídkou služby, respektují názory klientů při jejich výběru, odlišné návrhy řešení konkrétní situace, apod.
 • Princip informovaného rozhodování a možnost vyjadřovat se k věcem, které se jej týkají – před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli.
 • Princip partnerství - každý z uživatelů je považován za rovnocenného partnera naší organizace, v rámci dialogu jsou upřesňovány potřeby uživatelů a jsou konfrontovány s možnostmi zařízení 
 • Princip svobodného výběru - aktivní zapojení uživatelů do plánování a hodnocení sociální služby. Každý uživatel si může zvolit rozsah poskytovaných služeb, pracovníci služby se snaží, aby klienti nebyli pouze pasivními příjemci pomoci, ale aktivními účastníky služby, kteří se podílejí na průběhu služby.

C - Individualizace služby

 • Jednání s klientem probíhá v každé situaci dle zásad partnerství v souladu s Etickým kodexem.
 • Individuální přístup ke klientům – průběh poskytování služby vychází z potřeb klientů, pracovníci podporují klienta v odpovědnosti za svou osobu, výchozím prostředkem je individuální plánování, které je  základem  poskytovaných sociálních služeb.
 • Je respektována ochrana klienta před předsudky a negativním hodnocením.

D - Princip profesionality

 • Princip flexibility - základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce (pružné přizpůsobení potřebám uživatelů, nikoliv uživatelé potřebám pracovníků)
 • Princip komplexnosti – služby zohledňují celkovou situaci uživatele služeb při řešení jeho dílčích problémů.
 • Sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě - služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory uživatelů. Uživatel má právo nabídku služeb odmítnout nebo ukončit a znovu začít užívat služby, aniž by pocítil změnu na jejich kvalitě.Potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů jsou prioritní při tvorbě a dosahování jejich osobních cílů.
 • Princip odbornosti -  zaměstnanci  využívají svých odborných znalostí a dovedností, které si neustále prohlubují při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a jinými zařízeními sociálních služeb
 • Princip partnerského vztahu pracovníka s klientem – respektování přání a potřeb klientů, odpovídající vzájemná komunikace mezi klienty a pracovníky. Nevhodná komunikace je taková, při které dochází k omezení práv kteréhokoliv z jejích účastníků.

 • Vstřícnost, empatie – pracovníci pečovatelské služby jsou vstřícní k přáním a potřebám klientů, snaží se vcítit do nepříznivé situace, ve které se nachází, podporují je v realizaci jejich osobních cílů.

 • Důvěrnost sdělených informací – pracovníci důsledně dodržují zásadu důvěrnosti sdělených informací a bez souhlasu klienta nepředávají žádné informace třetí osobě (s výjimkou oznamovací povinnosti).

 • Otevřená komunikaci s klienty dle jejich individuálních potřeb.

 • Respektování soukromí klientů – zejména při osobní hygieně, převlékání, potřebě klienta hovořit s pracovníkem bez přítomnosti ostatních, při vstupu do jiných místností (klepání), apod.

 • Záznam důležitých informací  se provádí do osobní dokumentace klienta.

 • Prevenci vzniku konfliktních situací pracovník služby respektuje aktuální psychický stav klienta a podle něho volí vhodný postup.

Kapacita a provoz zařízení

Organizace poskytuje pobytové služby v budově Oblastní charity Rokycany, Kozlerova 791/II, Rokycany. Tyto služby jsou poskytovány nepřetržitě 24 hodin. Uživatelé žijí v jednolůžkovém ( 1 pokoj ),  dvoulůžkových pokojích ( 4 pokoje ) a v jednom trojlůžkovém pokoji, které si mohou zařídit dle svého vkusu a dle svých představ.

Pracovníci přímé sociální péče 24 hodin denně pomáhají seniorům  s osobní hygienou, sebeobsluhou, s nácvikem chůze, s obsluhou při jídle apod. Zdravotní sestra  provádí zdravotní výkony dle indikace ošetřujících lékařů. Lékařská péče je zajištěna  externím praktickým lékařem.

Dokumenty potřebné k podání žádosti do Domova pro seniory sv. Pavla:

 1. Žádost o přijetí do Domova pro seniory sv. Pavla
 2. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele do Domova pro seniory sv. Pavla

Cílové skupiny

Senioři.

Způsob poskytování

Pobytové.

Činnosti

Služba poskytuje tyto činnosti:

ubytování, stravování,  pomoc při zvládání  běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti,   sociálně terapeutické činnosti, společenské a zájmové aktivity, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče.

Fakultativní služby

Poskytovatel nad rámec základních činností  nabízí fakultativní služby. Úhrada některých  fakultativních  služeb se liší podle toho, zda klient je nebo není příjemcem příspěvku na péči.

V Domově pro seniory  se připravuje snídaně, dopolední a odpolední svačina, večeře a to včetně diet. Obědy jsou dováženy smluvním dodavatelem.  Zajišťujeme praní, žehlení a drobné opravy  prádla. Je možné využít služeb pedikérky a kadeřnice.

Duchovní péče je zajištěna  knězem, který pravidelně dochází sloužit mše sv., účastní se besed s klienty  a poskytuje individuální duchovní podporu obyvatelům Domova pro seniory sv. Pavla. Péče o klienty  zahrnuje vytvarnou činnost,  pořádání besed, přednášek a kulturní vystoupení. K velké oblibě se těší  zpívání s panem Ježkem a vystoupení dětí z MŠ.

Zdarma je zajištěn dovoz léků a drobných nákupů, půjčování knih.