Kontakty

Domácí hospicová péče

Tel.: 731 433 115
Polední 11, Plzeň, 312 00
Vedoucí služby: Mgr. Květa Vydrová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Co je domácí hospicová péče?

domácí hospicová péčeDomácí hospicová péče je odborná komplexní péče o člověka v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již nezabírá a příchod smrti se nezadržitelně blíží. Je poskytována ve vlastním domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny. Domácí hospicová péče se týká i podpory rodinám, blízkým, a to i v čase truchlení.

Paliativní medicína - paliativní péče, je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na kurativní léčbu (léčbu směřující k vyzdravení). Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních problémů nemocných. Cílem paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.

Cílem naší domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení.

Každý člověk potřebuje i na konci svých dní lidi, které má rád a místo, které zná. Právě domácí prostředí a přítomnost blízkých dává šanci k povzbuzení, odpuštění, projevu lásky a rozloučení.

Tým  Domácí hospicové péče Městské charity Plzeň

 • tvoří zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, psychoterapeut, duchovní a dobrovolníci. 
 • domácí hospicová péče Městské charity Plzeň nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta.

K dispozici jsou rehabilitační a kompenzační pomůcky. Zapůjčit je možné polohovací postele, mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla, antidekubitní matrace, oxygenátor a další pomůcky, které uleví nemocnému a usnadní péči pečujícím. Úhrada půjčovného je dle ceníku.

O službu lze zažádat u praktického lékaře nemocného nebo přímo u Domácí hospicové péče Městské charity Plzeň.

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb celého týmu domácí hospicové péče. Vždy záleží na individuálních potřebách a přáních nemocného i rodiny.  

Rodina a pacient mohou své rozhodnutí o péči v domácím prostředí kdykoli změnit a podat žádost o přijetí do lůžkového hospice či jiného zdravotnického zařízení podle vlastní volby.

Zdravotní sestry jsou proškoleny pro poskytování péče v domácím hospici, zajišťují ordinace lékaře nemocného. Aplikují léky, aplikují infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Naslouchají biologickým, psychologickým, sociálním a spirituálním potřebám klienta a jeho rodiny. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně dle indikace lékaře.

Pečovatelka  pomáhá v rodině při péči o jejich blízkého. Pomáhá například s hygienou, poskytováním stravy, nebo jejich přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Zajišťuje dozor u pacienta po dobu nepřítomnosti příbuzného nebo během jeho odpočinku, může pomoci s provozem domácnosti, s úklidem, nákupy apod. Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské služby.

Sociální pracovnice poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného a rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti, a to i v čase po úmrtí. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Psychoterapeutka se stará o duševní pohodu nemocného a jeho rodiny v citlivém procesu odcházení. Je k dispozici po určitou dobu i pozůstalým, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Duchovní přichází do domácností na přání nemocného či rodiny. 

Dobrovolníci nabízí svoji pomoc například při péči o nemocného /přítomnost s nemocným, podávání jídla, čtení knížek, komunikace, naslouchání/. Pro tuto činnost jsou vyškoleni.

Podmínky pro poskytování domácí hospicové péče

 • Pacient je v závěrečné fázi onemocnění a byla u něj již vyčerpána léčba vedoucí k uzdravení a další léčba je paliativní (zaměřená na zmírnění bolesti a tlumení příznaků, které pacienta v terminální fázi onemocnění provází).
 • Pacient a jeho rodina se svobodně rozhodli zůstat v domácím prostředí a souhlasí s poskytováním paliativní péče.
 • Přítomnost rodinného příslušníka nebo blízké osoby, která bude o nemocného pečovat 24 hodin denně. Péčí 24 hodin se rozumí, že pacient nezůstane sám. Na překlenutí doby nepřítomnosti rodinného příslušníka lze využít pečovatelskou službu či přítomnost dobrovolníků. Myslete na to, že ani v noci nemůže zůstat pacient sám.
 • Bydliště pacienta je v době poskytování domácí hospicové péče v Plzni a jeho okolí, či ve Stříbře, Tachově a Boru u Tachova + okolí do 20 km.
 • Hospicová péče pracuje s nadějí – nabízí rodinám hledat a uzdravit vzájemné vztahy tak, aby se v budoucnu na tuto část společného života dalo ohlédnout s vděčností a s vědomím, že čas věnovaný jejich blízkému měl smysl a že bylo uděláno všechno, co uděláno být mohlo.

Principy domácí hospicové péče

 • ctí při své práci křesťanské zásady
 • aplikuje v ošetřovatelské péči holistický přístup
 • respektuje důstojnost každého člověka bez ohledu na jeho tělesný, duševní či sociální stav
 • dodržuje rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženské vyznání
 • podává pacientům informace v rozsahu svých kompetencí
 • umožňuje zapojení pacienta do dění
 • umožňuje pacientovi účastnit se rozhodování o záležitostech, které se ho týkají
 • respektuje soukromí pacienta
 • dodržuje mlčenlivost

Seznam lidí