Sociálně terapeutické dílny Pohodička

 

POSLÁNÍ

Posláním je pomoci uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením v celém ORP, a to převážně s nižším stupněm závislosti na péči. Naší snahou je, aby handicapovaní mohli žít co možná nejpodobněji jako jejich vrstevníci, a aby byli s naší podporou co nejvíce soběstační, cílenou činností rozvíjíme jejich zručnost a pracovní návyky.

 

CÍL PROJEKTU

- minimalizovat sociální vyloučení způsobené zdravotním postižením

- nabízet činnosti, které respektují postižení každého uživatele

- zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost a dále je i rozvíjet

- vytvářet prostředí, kde se klient cítí přijímán

 

OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME TUTO SLUŽBU

OCH Rokycany poskytuje tuto službu zpravidla osobám s mentálním a kombinovaným postižením starší 16 let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu

KAPACITA   6 osob v jeden okamžik

PROVOZ      pracovní dny 8 - 16 hodin

SLUŽBA ZAHRNUJE TYTO ČINNOSTI

a)

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

b)

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

c)

 

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociál. začleňování

d)

podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

/keramická a tkalcovská dílna, počítačová učebna/

Pracovníci dodržují tyto zásady:

  •  

partnerský respekt a úcta

  •  

péče o klienty vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta

  •  

pravidelné zajišťování potřeb tělesných, duševních i duchovních

  •  

Individuální přístup k uživatelům - princip klíčových pracovníků

  •  

tvorba individuálních plánů

  •  

respektování názoru a soukromí

vytváření bezpečného prostředí

spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami OCHR

Pobyt v  sociálně terapeutických dílnách je dle zákona č. 108/2006 Sb., §75 bezplatný, s výjimkou činností vymezených §67, odst.2b - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné odkazy.