Krizové zařízení pro ženy


  • Tel.: 731 646 981, 371 726 129
 
Kozlerova 791/II, Rokycany, 337 01 Vedoucí služby: Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Uživatel má právo využívat fakultativní (doplňkové) činnosti :

  1. Využití pračky pro praní osobního prádla. Úhrada je stanovená na 30 Kč za jednu pračku.

      Prací prášek: Úhrada je stanovená na 10 Kč za jednu pračku.

  1. Kopírování dokumentace:

      List A4 je stanoven ve výši 1,- Kč

  1. Přístup k internetu: zdarma

 

   

 

Azylové domy – Krizové zařízení pro ženy                                                      

Cílová skupina                                                                                                                             

Služba je poskytována na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílem našeho zařízení je podpora integrace sociálně znevýhodněných žen do společnosti a na trh práce, jejich podpora při získávání bydlení v rámci prostupnosti bytové politiky Města Rokycany.

Cílová skupina

Služba je poskytována na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Posláním této služby je podpora žen a matek v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání a vytvoření bezpečného   prostředí pro jejich zdárný život a vývoj jejich dětí.

Místní a časová dostupnost

Azylové bydlení je určeno především ženám z rokycanského regionu, ale v případě volné kapacity jsou ubytovány ženy a matky i z ostatních oblastí ČR. Služba je určena výhradně ženám a tyto jsou přijímány pouze v závažných situacích, které měly za následek ztrátu možnosti bydlet ve stávajícím domově. Nejčastějšími důvody k ubytování je ztráta dosavadního bydlení, domácí násilí, soudní vystěhování, zadluženost. Provozní doba služby je nepřetržitá.

Kapacita zařízení:

3 vícelůžkové pokoje

9 lůžek                                                                                 

Služba má vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy a poskytuje ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelek. Tato pomoc zahrnuje zejména pomoc s hospodařením, s řešením nepříznivé finanční a bytové situace, podporu k vytvoření návyků směřující k optimálnímu vedení domácnosti, dodržování základních hygienických návyků, rozvíjení možností vedoucí k uplatnění na trhu práce a posílení vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání. Služba zároveň poskytuje nepřímé aktivity ve prospěch uživatelů, které jsou realizovány v rámci svého poslání s cílem žít běžný způsob života i přes nepříznivou sociální situaci. Příkladem těchto aktivit je zprostředkování materiální a potravinové pomoci. Pro tyto účely je zaveden v Azylovém domě „Sklad oblečení“, který kromě oblečení obsahuje i hračky, sportovní potřeby, potřeby pro domácnost apod. Tento doprovodný prostředek přímé práce je poskytován v návaznosti na aktuální potřeby a možnosti uživatele s cílem úspory finančních prostředků.

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami a pravidly poskytování služby a zároveň je zjišťováno, co zájemce od sociální služby očekává, jaké jsou jeho potřeby a cíle. Zjištěné informace jsou podkladem ke společně vytvořenému individuálnímu plánu uživatele, kde jsou určeny jednotlivé kroky, kterými lze cílů dosáhnout

Služba zajišťuje profesní rozvoj jednotlivých zaměstnanců, jejich znalostí, dovedností a schopností, které jsou nezbytným předpokladem pro výkon činností vedoucích ke kvalitnímu poskytování sociální služby.

Poskytováním služby je snižováno riziko sociálního vyloučení.

 

           

Kontakt: Mgr. Jana Kovářová, MBA Pondělí – pátek        08.00 hod. – 14.00 hod

               tel.:731646981                      e-mail:   jana.kovarova@rokycany.charita.cz


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Jana Kovářová, MBA - vedoucí zařízení