Logo OPZ barevné (2)       logo_MPSV            logo2

 

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŃ

Oblastní charita Rokycany

Oblastní charita Rokycany            Azylové domy                    4815976

Sídlo organizace:                             Sídlo:                                    web: www.charitarokycany.cz

Nám. Josefa Urbana 52                   Kozlerova 791/II                   č.ú.: 842500319/0800

33701 Rokycany                              33701 Rokycany                  email:jana.kovarova@rokycany.charita.cz

Tel.: 776 760 331                              tel.: 731 646 981                 IČO: 483 80 199

 

Azylové domy

Krizové zařízení pro ženy   

Služba Azylové domy – ID 5576205 – Krizové zařízení, je spolufinancována z rozpočtu dotačního programu  Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního  programu Zaměstnanost  "Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019“                                                                               

Cílová skupina                                                                                                                             

Služba je poskytována na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Cílem našeho zařízení je podpora integrace sociálně znevýhodněných žen do společnosti a na trh práce, jejich podpora při získávání bydlení v rámci prostupnosti bytové politiky Města Rokycany.

Posláním této služby je podpora žen a matek v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání a vytvoření bezpečného   prostředí pro jejich zdárný život a vývoj jejich dětí.

Místní a časová dostupnost

Azylové bydlení je určeno především ženám z rokycanského regionu, ale v případě volné kapacity jsou ubytovány ženy a matky i z ostatních oblastí ČR. Služba je určena výhradně ženám a tyto jsou přijímány pouze v závažných situacích, které měly za následek ztrátu možnosti bydlet ve stávajícím domově. Nejčastějšími důvody k ubytování je ztráta dosavadního bydlení, domácí násilí, soudní vystěhování, zadluženost. Provozní doba služby je nepřetržitá.

Kapacita zařízení      9 lůžek                                                          

                                    3 vícelůžkové pokoje     

Úhrada za služby

Dospělá žena bez dětí         110,- Kč/den

Dospělá žena s dětmi             90,- Kč/den

Dítě                                         60,- Kč/den

 

Úhrada za fakultativní služby 

Uživatel má právo využívat fakultativní (doplňkové) činnosti :

1. Využití pračky pro praní osobního prádla. Úhrada je stanovená na 30 Kč za jednu pračku.

    Prací prášek: Úhrada je stanovená na 10 Kč za jednu pračku.

2. Kopírování dokumentace:

   List A4 je stanoven ve výši 1,- Kč včetně papíru

3. Přístup k internetu: zdarma

Služba má vytvořené podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy a poskytuje ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelek. Tato pomoc zahrnuje zejména pomoc s hospodařením, s řešením nepříznivé finanční a bytové situace, podporu k vytvoření návyků směřující k optimálnímu vedení domácnosti, dodržování základních hygienických návyků, rozvíjení možností vedoucí k uplatnění na trhu práce a posílení vědomí o právech, povinnostech a zodpovědnosti za své jednání. Služba zároveň poskytuje nepřímé aktivity ve prospěch uživatelů, které jsou realizovány v rámci svého poslání s cílem žít běžný způsob života i přes nepříznivou sociální situaci. Příkladem těchto aktivit je zprostředkování materiální a potravinové pomoci. Pro tyto účely je zaveden v Azylovém domě „Sklad oblečení“, který kromě oblečení obsahuje i hračky, sportovní potřeby, potřeby pro domácnost apod. Tento doprovodný prostředek přímé práce je poskytován v návaznosti na aktuální potřeby a možnosti uživatele s cílem úspory finančních prostředků.

Služby jsou poskytovány na základě smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami a pravidly poskytování služby a zároveň je zjišťováno, co zájemce od sociální služby očekává, jaké jsou jeho potřeby a cíle. Zjištěné informace jsou podkladem ke společně vytvořenému individuálnímu plánu uživatele, kde jsou určeny jednotlivé kroky, kterými lze cílů dosáhnout

Služba zajišťuje profesní rozvoj jednotlivých zaměstnanců, jejich znalostí, dovedností a schopností, které jsou nezbytným předpokladem pro výkon činností vedoucích ke kvalitnímu poskytování sociální služby.

Poskytováním služby je snižováno riziko sociálního vyloučení.    

Kontakt: Mgr. Jana Kovářová, MBA Pondělí – pátek        08.00 hod. – 14.00 hod

               tel.:731646981                      e-mail:   jana.kovarova@rokycany.charita.cz

 

 

 

Adoptivní rodiče se opět setkali

Adoptivní rodiče se opět setkali

U příležitosti svátku sv. Martina de Porres se v dominikánském klášteře v Plzni na Jiráskově náměstí konalo tradiční setkání podporovatelů projektu Adopce na dálku.

Den otevřených dveří 2014

Oblastní charita Rokycany pořádá 30. 9. 2014 od 9 do 15 hodin den otevřených dveří. Akce probíhá jak v Kozlerově ulici 791/II, tak v ulici Dělostřelců 1251 v Rokycanech.

Pokud se chcete dozvědět více, prohlédněte si náš leták.

slavnostní předávání sociálního vozu

Dne 13.10. 2011 proběhlo v Sociálně terapeutických dílnách slavnostní předávání sociálního vozu, který bude sloužit klientům tohoto zařízení

"Týden sociálních služeb v ČR"

"Týden sociálních služeb v ČR"

 Oblastní charita Rokycany se připojuje k akci, která probíhá po celé republice pod názvem "Týden sociálních služeb v ČR". Rokycansky charita otevírá svá zařízení pro návštěvníky z řad veřejnosti ve čtvrtek dne 13.10.2011 od 9-16 hodin. Zájemci o prohlídku zařízení, o seznámení s projekty mohou navštívit Krizové zařízení pro ženy, Domov pro seniory sv. Pavla, Noclehárnu a projekt Osobní asistence - to vše v Kozlerově ulici, č.p. 791, další projekty - Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička očekávají zájemce v Dělostřelecké ulici. Zde se můžete zároveň zúčastnit slavnostního předávání svozového automobilu, na který přispěli sponzoři. Patří jim poděkování