opz_barevne1logo_MPSVlogo2

Oblastní charita Rokycany            Azylové domy                    Krizové zařízení pro ženy                              Sídlo organizace:                             Kozlerova 791/II                   web: www.charitarokycany.cz                          Nám. Josefa Urbana 52                  33701 Rokycany                   č.ú.: 842500319/080                                          33701 Rokycany                              tel.: 731 646 981                  IČO: 483 80 199                                               Tel.: 776 760 331                             e-mail:                                  jana.kovarova@rokycany.charita.cz

 

 

POTVRZENÍ LÉKAŘE

Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro poskytnutí sociální služby v Oblastní charitě Rokycany

Azylové domy

Krizové zařízení pro ženy

Kozlerova 791, Rokycany

 

 

 

Potvrzení lékaře o splnění zdravotní způsobilosti

pro poskytnutí služby dle zákona 108/06 Sb. – azylové domy

  • 91 Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu dle prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb.

 

Zdravotní stavy vylučující poskytování pobytových sociálních služeb:

  • 36 Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
  1. a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  2. b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
  3. c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

Jméno a příjmení: paní …………………………………….. , nar. ………………………..

může / nemůže (nevyhovující škrtněte)

být přijata do azylového domu OCH Rokycany (nejedná se o léčebné zařízení, nejedná se o poskytnutí pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem, uživatelé jsou ubytování v samostatných pokojích, mohou kdykoliv odcházet)

 

V……………………………..dne ……………………

 

                                                                                                          …………………………………

                                                                                                      Razítko a podpis lékaře        

           

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.