Oblastní charita Rokycany

Posláním naší organizace je zlepšení kvality života osob v nepříznivé sociální situaci, jejich začlenění do běžné společnosti dle svých představ a přání. Poskytováním služby je snižováno riziko sociálního vyloučení.

Oblastní charita Rokycany je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou (církevní právnická osoba). Formálně spadá pod správu Diecézní charity Plzeň, která tvoří spolu s ostatními Diecézními Charitami v ČR, Charitu Česká republika.

Jde o římskokatolickou nestátní neziskovou organizaci, jež se zaměřuje na poskytování sociálních služeb a potravinové pomoci potřebným lidem nejen na území rokycanského regionu. Současně se zaměřuje na předcházení sociálního vyloučení potřebných.

OCH Rokycany se skládá z pěti středisek zaměřujících se na poskytování sociálních služeb různým cílovým skupinám. Jedná se o projekt Osobní asistence, Krizové zařízení pro ženy, Byt sv. Lukáše – noclehárna, Domov pro seniory sv. Pavla, Stacionář Pohodička a Sociálně terapeutické dílny Pohodička. V čele OCH Rokycany stojí ředitelka organizace.