Kontakty

Denní stacionář Pohodička

Tel.: 731 646 980
Dělostřelců 1251, Rokycany, 337 01
Vedoucí služby: Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování:
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu
Fakultativní služby:

Svoz klientů

CÍL PROJEKTU

- minimalizovat sociální vyloučení z důvodu zdravotního postižení
- zachovat stávající schopnosti, dovednosti, seberealizaci, samostatnost a soběstačnost a pokud možno i dále rozvíjet

PRACOVNÍCI DODRŽUJÍ TYTO ZÁSADY

- partnerský respekt a úcta
- péče vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta
- pravidelné zajišťování potřeb tělesných, duševních i duchovních
- individuální přístup k uživatelům - princip klíčových pracovníků
- tvorba individuálních plánů zaměřených na doplnění deficitu potřeb
- respektování názoru a soukromí
- vytváření bezpečného prostředí, spolupráce s rodinou, obcí a ostatními složkami OCH Rokycany

Seznam lidí

Ing. Marie Dušková - vedoucí zařízení, sociální pracovník
Ing. Alena Drlíková - ředitelka organizace, sociální pracovník